Ρόλος στην Κοινωνία

Οι εφημερίδες και τα μέσα ενημέρωσης είναι οι ιδανικότερες πηγές πληροφοριών για τους πολίτες οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η ανάγνωση των μέσων ενημέρωσης ανοίγει ένα παράθυρο σε άλλους κόσμους και άλλες απόψεις, αντιμετωπίζοντας επίσης τις δικές μας προσχεδιασμένες ιδέες και αμφισβητώντας τις απόψεις μας.

Οι εκδότες έχουν πλήρη συνείδηση τόσο του σημαντικού  ρόλου που διαδραματίζουν στην κοινωνία όπως και της ευθύνης απέναντι της. Στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής, ο εκδοτικός τομέας επικεντρώνεται στη μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης χαρτιού και της αποδοτικότητας των πόρων, καθώς και στην αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και των πρώτων υλών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Οι εφημερίδες και τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να διαδραματίσουν θεμελιώδη ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης των πολιτών που είναι χρήστες των μέσων ενημέρωσης  και κοινωνικά ενεργοί πολίτες οι οποίοι κατανοούν τα τοπικά, εθνικά και παγκόσμια γεγονότα. Το περιεχόμενο των εφημερίδων, τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή, θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα των μέσων ενημέρωσης που διαχειρίζεται και το κράτος αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι πρωτοβουλίες «ψηφιακού αλφαβητισμού» θα πρέπει να συνδέονται με την προώθηση του «αλφαβητισμού στα μέσα ενημέρωσης», ώστε οι πολίτες να μπορούν να αξιολογούν καλύτερα το περιεχόμενο στο οποίο έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο
Η αλυσίδα αξιών των έντυπων μέσων αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση και την πολιτιστική οικονομία. Επιπλέον, το χαρτί βασίζεται στο ξύλο, έναν φυσικό και ανανεώσιμο πόρο. Η αυτορρύθμιση του κλάδου είναι ένα αποτελεσματικό, ευέλικτο και οικονομικά αποδοτικό μέσο για την επίτευξη των συνολικών στόχων και στόχων βιωσιμότητας από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στον κλάδο των εκδόσεων