Σκοπός και δραστηριότητες

Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον μέσων ενημέρωσης, η EIHEA εργάζεται για λογαριασμό των μελών της και των εκδοτών τους καθώς αυτοί επενδύουν και αναπτύσσουν επιχειρηματικά μοντέλα για να παρέχουν στους αναγνώστες συναρπαστικούς, νέους τρόπους πρόσβασης σε έγκυρο ειδησεογραφικό περιεχόμενο τόσο σε έντυπες όσο και σε ψηφιακές μορφές.

 

Σκoπός της Εvώσεως, σύμφωvα με τo άρθρo 2 τoυ καταστατικoύ της “είvαι η πρoαγωγή με κάθε vόμιμo μέσo τωv επαγγελματικώv και oικovoμικώv συμφερόvτωv τωv ημερήσιωv εφημερίδωv Αθηvώv και γεvικά η ικαvoπoίηση τωv vόμιμωv επιδιώξεώv τoυς με τελικό στόχo τηv συvεχή βελτίωση τoυ Ελληvικoύ Τύπoυ.” Το Διοικητικό Συμβούλιο όπως και τα στελέχη της ΕΙΗΕΑ βρίσκονται σε συνεχή επαφή και συνεργασία τόσο με δημόσιους αλλά και με ιδιωτικούς φορείς με στόχο την ενημέρωση τους σε θέματα θεσμικά αλλά και επιχειρηματικά που αφορούν τον τύπο, διασφαλίζοντας έτσι την βιωσιμότητα και την εύρυθμη λειτουργία του κλάδου στην Ελλάδα. 

 

Αναλυτικότερα  σκοπός της ΕΙΗΕΑ είναι: 

– Να δίνει τη δυνατότητα στους εκδότες εφημερίδων και μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα να μιλούν με μία φωνή προς τα  θεσμικά όργανα.

– Να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των εκδοτών και να παρέχει συμβολή στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της χώρας για κάθε νομοθεσία, πολιτική ή πρωτοβουλία με άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στον ανεξάρτητο τομέα του Τύπου

– Να φροντίζει για την διατήρηση και προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιδίως της ελευθερίας του Τύπου ως ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας, καθώς και της εμπορικής ελευθερίας ως προϋπόθεση για την οικονομική βιωσιμότητα.

– Να ενεργεί ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για εκκρεμείς νομοθετικές πράξεις ή κανονισμούς, τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την Ελληνική Κυβέρνηση , με δυνητικό αντίκτυπο στον εκδοτικό κλάδο των μέσων ενημέρωσης. 

– Να παρέχει υπηρεσίες στα μέλη και τους εκδότες τους, συμπεριλαμβανομένων επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των θεμάτων πολιτικής προτεραιότητας και άλλων πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τον ανεξάρτητο τομέα του Τύπου για την προώθηση του πλουραλισμού και της ποικιλομορφίας του περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης.